Biz hakda

company

Kompaniýanyň tertibi

Huan Qiang Machinery, HQ Machinery ady bilen hem tanalýar, dürli kagyz käsäni we kagyz gaplary emele getirýän, tegelek we tegelek däl önüm öndürmekde ýöriteleşen hünär öndürijisidir.Biz ökde inersenerleriň topary tarapyndan döredilen gaplama çözgütleri kompaniýasy, onlarça ýyl bäri kagyz käsesini öwürýän pudaklarda işleýäris.

Müşderilerimiz tarapyndan innowasiýa we müşderä gönükdirilen hökmünde tanalýarys.

Hyzmatdaşlarymyza hil, ygtybarly enjamlar we hyzmatlar, şeýle hem innowasiýa çözgütleri bermäge borçlanýarys.Hyzmatdaşlygymyzy üstünlikli amala aşyrmagy maksat edinýäris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Huan Çiang topary Hytaýda onlarça ýyl bäri ýokary hilli kagyz käse maşynlary öndürmek bilen meşgullanýar.Hil birinji ýerde durýar.Has gowy gözegçilik etmek üçin mehaniki we gural bölekleriniň köpüsini özümiz öndürmek üçin öz CNC bölekler merkezimizi gurýarys.Tejribeli tehniki işgärler maşyn ýygnamak we sazlamak prosesi we takyklygy gowy dolandyrmak üçin gowy taýýarlykly.

Toplanan tehnologiýalarymyz we tejribämiz, bäsdeşlige ukyply bahadan maşynlaryň durnuklylygyny we netijeliligini kepillendirýär.HQ pelsepesi, satuwdan soňky hyzmat, hödürleýän doly bukjamyzyň möhüm bölegi we satyn alnandan soň dowam edýän gatnaşyklaryň bir bölegi bolmaly.

Kompaniýa hökmünde müşderilerimiz bilen gatnaşygymyza we bahany yzygiderli ýetirmek ukybymyza buýsanýarys.Müşderilerimize müşderi hökmünde däl-de, hyzmatdaş hökmünde has köp garamagy makul bilýäris.Olaryň üstünlikleri biziň üçin özümiz ýaly möhümdir.Müşderilerimize mümkin boldugyça iň gowy hyzmat etmegi maksat edinýäris.

company

BIZI N WHME EDIP BOL? AR?

Ilkibaşdan kompaniýa hil, innowasiýa we kämillik medeniýetini ösdürmäge ünsi jemledi.
Esasy gymmatlyklarymyz - takyklyk, innowasiýa we in engineeringenerçilik höwesi bilen ýaşaýarys.
Biri-birimize, müşderilerimize nähili garaýandygymyzy we işimizi nähili alyp barýandygymyzy görkezýärler.Güýçli esasy gymmatlyklar we has ýokary maksat bilen kompaniýamyz has gowy işleýär.

company

BIZI N WHME EDIP BOL? AR?

Ilkibaşdan kompaniýa hil, innowasiýa we kämillik medeniýetini ösdürmäge ünsi jemledi.
Esasy gymmatlyklarymyz - takyklyk, innowasiýa we in engineeringenerçilik höwesi bilen ýaşaýarys.
Biri-birimize, müşderilerimize nähili garaýandygymyzy we işimizi nähili alyp barýandygymyzy görkezýärler.Güýçli esasy gymmatlyklar we has ýokary maksat bilen kompaniýamyz has gowy işleýär.

company
company

BIZI N WHME EDIP BOL? AR?

Biz goldaýarys we buýsanýarys:
★ Takyklyk we jikme-jiklik
★ Bäsdeşlik bahasy
The Müşderi üçin işleýän wagt
Unique Üýtgeşik zerurlyklar üçin innowasiýa we ýöriteleşdirilen hyzmat
Satuwda we satuwdan soňky hyzmatlaryň deňi-taýy bolmadyk derejesi

Durnukly gaplamalarda innowasiýa we gözleg biziň üçin iň möhüm meseledir.HQ topary talaplaryňyza laýyk gelmek bilen birlikde täze bazary döretmäge kömek eder.Maksatlarymyzyň biri, häzirki zaman pudagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin adaty, täzelenip bolmaýan ýa-da gaýtadan ulanylmaýan gaplamalary çalyşmagyň alternatiwalaryny işläp düzmekdir.

Şeýle hem, täze önümleri öndürmekde biziň bilen bilelikde işlemek mümkinçiligini hödürleýäris;beýni hüjüminden çyzgylara we nusga önümçiliginden başlap durmuşa geçirilýänçä.Şu gün habarlaşyň we kompaniýanyňyzyň HQ Machinery-dan nähili peýdalanyp biljekdigini öwreniň.

NYME ÜÇIN HQ MAZINERI

machinery

SYITYASAT WE YNANMAK MAZINERI

machinery

Karar we täzelik

machinery

HYZMATDAŞLYK

machinery

HYZMATLARY. GÖRNÜŞLI DÖWRÜ