Kagyz käseleriniň gysgaça taryhy

Kagyz käseleri miladydan öňki 2-nji asyrda oýlanyp tapylan we çaý içmek üçin ulanylýan imperiýa Hytaýda dokumentleşdirilipdir.Dürli ululykda we reňkde gurlup, bezeg dizaýnlary bilen bezelipdir.Kagyz käseleriň tekstli subutnamasy, Hangzhou şäherinden Yuu maşgalasynyň emläginiň beýanynda görkezilýär.

Döwrebap kagyz käsesi 20-nji asyrda işlenip düzüldi.20-nji asyryň başynda, mekdep kranlary ýa-da otlylarda suw çelekleri ýaly suw çeşmelerinde äýnek ýa-da çüýşäni paýlaşmak adaty zatdy.Bu umumy ulanyş ilatyň saglygyna alada döretdi.

Bu aladalara esaslanyp, kagyz önümleri (esasanam “Diksi kubogy” 1908-nji ýylda oýlanyp tapylandan soň) arzan we arassa elýeterli bolansoň, umumy ulanylýan käsede ýerli gadaganlyklar kabul edildi.Bir gezek ulanylýan kagyz käselerini ulanan ilkinji demirýol kompaniýalarynyň biri, 1909-njy ýylda ulanyp başlan Lakawanna demir ýolydy.

“Diksi kubogy” ABŞ-da ilkinji gezek 1907-nji ýylda Massaçusets ştatynyň Boston şäheriniň aklawçysy Lawrens Luellen tarapyndan jemgyýetçilik enjamlarynda äýnek ýa-da çüýşe paýlaýan adamlaryň mikroblaryň ýaýramagyndan aladalanýan bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň markasydyr. agyz suwy.

Lawrens Luellen kagyz käsesini we degişli suw çüwdürimini oýlap tapandan soň, 1908-nji ýylda Bostonda ýerleşýän Täze Angliýanyň Amerikan suw üpjünçilik kompaniýasyna başlady.Kompaniýa, Satyjy ýaly käsäni öndürip başlady.

“Diksi kubogy” ilkinji gezek “Saglyk Kup” diýlip atlandyryldy, ýöne 1919-njy ýyldan başlap Nýu-Yorkorkda Alfred Şindleriň “Diksi gurjak” kompaniýasy tarapyndan ýasalan gurjaklaryň hataryna dakyldy.Üstünlik, dürli atlar bilen bar bolan kompaniýany özüni “Diksi kubogy” korporasiýasy diýip atlandyrmaga we Pensilwaniýa ştatynyň Wilson şäherindäki zawoda göçürmäge sebäp boldy.Zawodyň üstünde käse görnüşindäki uly suw çüýşesi bardy.

news

Elbetde, bu gün Diksi käselerinden kofe içemzok.1930-njy ýyllarda köp sanly täze käseler görlüpdi - bu adamlaryň eýýäm gyzgyn içgiler üçin kagyz käselerini ulanýandyklaryny görkezýär.1933-nji ýylda Ogaýo ştatynyň Sidneý R.Kons kagyz käselerine dakmak üçin tutawaç üçin patent arzasyny berdi.1936-njy ýylda Walter W. Sesil tutawaçlara meňzeýän kagyz käsäni oýlap tapdy.1950-nji ýyllardan başlap, oýlap tapyjylar ýörite kofe käseleri üçin niýetlenen gapaklara patent berip başlanda, bir gezek ulanylýan kofe käseleriniň adamlaryň aňynda bolmagyna hiç hili şübhe ýokdy.Soň bolsa 60-njy ýyllardan bäri bir gezek ulanylýan kofe käsesiniň altyn asyry gelýär.


Iş wagty: 22-2021-nji dekabry