IŞLERDE INeke-täk plastmassalary azaltmak üçin Niderlandlar

Gollandiýa ofis giňişliginde bir gezeklik plastmassa önümlerini ep-esli azaltmagy meýilleşdirýär.2023-nji ýyldan başlap bir gezek ulanylýan kofe käseleri gadagan ediler.Trouwyň habaryna görä, 2024-nji ýyldan başlap naharhanalar taýýar iýmitlere plastik gaplamak üçin goşmaça töleg tölemeli bolarlar.

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ofisdäki kofe käseleri ýuwulmaly ýa-da bir gezek ulanylýanlaryň azyndan 75 göterimi gaýtadan işlemek üçin ýygnalmalydyr.Döwlet sekretary parlamente naharhana pudagynda tabaklar we käselerdäki ýaly, ofisdäki kofe käselerini ýuwup, gaýtadan ulanyp boljakdygyny ýa-da gaýtadan ulanyp boljakdygyny aýtdy.

2024-nji ýyldan başlap, taýýar naharlara bir gezek ulanylýan gaplama goşmaça töleg tölener.Gaplamak gaýtadan ulanylsa ýa-da nahar müşderiniň getiren gabyna gaplansa, bu goşmaça töleg zerur däl.Goşmaça zarýadyň takyk mukdary entek kesgitlenmeli.
Wan Weýenberg bu çäreleriň bir gezeklik plastmassany 40 göterim azaldar diýip garaşýar.

Döwlet sekretary, ofisdäki söwda enjamy üçin kofe käseleri, ýolda iýmitlenmek ýa-da ýolda kofe getirmek ýaly ýerlerde sarp etmek üçin gaplamalary tapawutlandyrýar.Ofisde, naharhanada ýa-da dükanda ýokary hilli gaýtadan işlemek üçin aýratyn kolleksiýa berilmese, ýerinde sarp edilen ýagdaýynda bir gezeklik önümler gadagan.Gaýtadan işlemek üçin azyndan 75 göterim ýygnamaly we bu 2026-njy ýylda ýylda 5 göterim ýokarlanyp, 90 göterime çenli ýokarlanar. Gidip barýan sarp ediş üçin satyjy gaýtadan ulanyljak alternatiwany - alyjynyň käselerini ýa-da ammarlaryny hödürlemeli. gaýtadan işlemek üçin ulgam getirýär.Bu ýerde 2027-nji ýylda 90 göterime çenli ýokarlanyp, 2024-nji ýylda 75 göterim ýygnalmalydyr.

Bu çäreler, Gollandiýanyň bir gezeklik plastmassa Europeanewropa Direktiwasynyň durmuşa geçirilmeginiň bir bölegini düzýär.Bu direktiwanyň bir bölegi bolan beýleki çäreler, iýul aýynda ýerine ýetirilen plastmassa önümlerine, tabaklara we gyjyndyryjylara gadaganlyk, ownuk plastik çüýşelere goýum we 2022-nji ýylyň soňky gününden güýje girjek bankalara goýum.

size

Kimden:https://www.packagingconnections.com/news/netherlands-reduce-single-use-plastics-workplace.htm


Iş wagty: 15-2021-nji noýabr