CM100 kagyz käsäni emele getirýän maşyn

Gysga düşündiriş:

CM100 durnukly önümçilik tizligi 120-150pcs / min bolan kagyz käseleri öndürmek üçin niýetlenendir.Kagyz boş üýşmekden, kagyz rulondan aşaky zarba urmak, gyzgyn howa gyzdyryjy we gapdal möhürlemek üçin ultrases ulgamy bilen işleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň spesifikasiýasy

Spesifikasiýa CM100
Standard Maşyn konfigurasiýasy Awtoulag kagyzlaryny boş iýmitlendirmek üçin giňeldilen magazineurnal

Kubok sanamak we höwürtgeleýän stol

Bir käse ululygy üçin emele getirýän galyndylaryň toplumy

MeýletinEnjamlar In-line kubok barlag ulgamy
Önümçiligiň kagyz käsesi 2oz ~ 32oz
Önümçilik tizligi 120-150 sany / min
Gapdal möhürleme usuly Leisterhot howany ýylatmak we ultrases
Aşakdaky möhürleme usuly Leisterhot howany ýylatmak
Bahalandyrylan güýç 21 KW
Howanyň sarp edilişi (6kg / cm2-de) 0,4 m³ / min
Umumy ölçeg L2,820mm x W1,300mm x H1,850mm
Maşynyň arassa agramy 4200 kg

Taýýar önüm aralygy

★ Iň ýokary diametri: 45 - 105mm
★ Aşakdaky diametri: 35 - 78mm
★ Jemi beýikligi: iň ýokary 137mm
Request Isleg boýunça beýleki ululyklar

Elýeterli kagyz

PEeke PE / PLA, goşa PE / PLA, PE / Alýumin ýa-da suw esasly barýer bilen örtülen kagyz tagtasy

Bäsdeşlik artykmaçlygy

MASLAHAT GEÇMEK DIZAYNY
Mechanical Mehaniki geçiriş, esasan, dişli iki uzynlyk şahasyna geçirilýär.Esasy hereketlendirijiniň çykyşy hereketlendirijiniň iki gapdalyndan, şonuň üçin güýç geçirijisi deňagramlylykdyr.
❋ Geçiriş gurluşy ýerlikli, ýönekeý we täsirli, abatlamak we abatlamak üçin ýeterlik ýer goýýar.
Open Açyk görnüşli indeksleme enjamlary (10-njy týuret: hemme funksiýany has amatly etmek üçin 8-nji turret).Dişli kameranyň yzarlaýjysyny, nebit we howa basyş ölçeglerini indeksirlemek üçin IKO (CF20) agyr ýük göteriji rolikli rulon saýlaýarys, sanly geçirijiler ulanylýar (Japan Panasonic).

YNSAN GURAMA DIZAYNY
Feed Iýmit stoly kagyz tozanynyň esasy çarçuwa girmeginiň öňüni almak üçin goşa palta dizaýnydyr.Stol tehniki taýdan hyzmat etmek üçin has amatly giňlik bilen bezelendir.
8 8 iş stansiýasy bilen enjamlaşdyrylan ikinji týuret.Şeýlelik bilen üçünji aýlaw aýlaw stansiýasy (has gowy aýlaw üçin) ýa-da aýlaw stansiýasy ýaly goşmaça funksiýalary ýerine ýetirip bolýar.
Old Eplenýän ganatlar 、 pyçakly tigirler we aýlawly stansiýalar esasy stoluň üstünde sazlanýar, işiň has aňsat we wagt tygşytlamagy üçin esasy çarçuwanyň içinde düzediş gerek däl.

ELEKTRIK KOMPONENTLERI CON GÖRNÜŞI
❋ Elektrik dolandyryş kabineti: machinehli enjam PLC tarapyndan dolandyrylýar, Japanaponiýanyň “Mitsubishi” ýokary derejeli önümini saýlaýarys.Motorhli hereketlendirijiler ýygylyk inwertorlary tarapyndan garaşsyz dolandyrylýar, bular kagyz häsiýetiniň has giň diapazonyny uýgunlaşdyryp bilerler.
Aters Gyzdyryjylar Şweýsariýada öndürilen meşhur marka bolan “Leister” -i, gapdal tikiş goşundylary üçin ultrases sesini ulanýarlar.
Low Kagyz pes derejeli ýa-da kagyz ýitirilen we kagyz dykylmagy we ş.m., bu näsazlyklaryň hemmesi sensor paneliniň duýduryş penjiresinde takyk görkeziler.

Maşyn iş ädimleri

Kagyz boş ýerleri iýmitlendirmek → gapdaldan ýyladyş → bukulmak we möhürlemek → käse ýeňi geçirmek → aşaky emele getirmek we goýmak → erkek mandrel → aşaky ýyladyş 1 → aşaky ýyladyş 2 rim egrilik 1 → stakan rim egrilik 2 → sanamak we ýygnamak üçin akym

product

wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň