SM100 kagyz käse ýeňli maşyn

Gysga düşündiriş:

SM100 durnukly önümçilik tizligi 120-150 pc / min bolan goşa diwar käselerini öndürmek üçin niýetlenendir.Kagyz boş üýşmeleňden, ultrases ulgamy / gapdal möhürlemek üçin gyzgyn eriş ýelimlenmesi we daşarky ýeň bilen içki käsäniň arasynda möhürlemek üçin sowuk ýelim / gyzgyn eriş ýelimleýiş ulgamy işleýär.

Jübüt diwar käsesiniň görnüşi goşa diwar kagyz käseleri (iki sany içi goşa diwar käseleri we goşa diwar stakanlary) ýa-da plastmassa içki käse we daşarky kagyz ýeňleri bilen birleşdirmek / gibrid käseler bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň spesifikasiýasy

Spesifikasiýa SM100
Önümçiligiň kagyz käsesi 2oz ~ 16oz
Önümçilik tizligi 120-150 sany / min
Gapdal möhürleme usuly Ultrases / gyzgyn ereýän ýelim
Sleevemöhürlemek usuly Cköne ýelimlemek / Gyzgyn ereýän ýelim
Bahalandyrylan güýç 21 KW
Howanyň sarp edilişi (6kg / cm2-de) 0,4 m³ / min
Umumy ölçeg L2,820mm x W1,300mm x H1,850mm
Maşynyň arassa agramy 4200 kg

Taýýar önüm aralygy

★ Iň ýokary diametri: 45 - 105mm
★ Aşakdaky diametri: 35 - 78mm
★ Jemi beýikligi: iň ýokary 137mm
Request Isleg boýunça beýleki ululyklar

Bäsdeşlik artykmaçlygy

Feed Iýmit stoly kagyz tozanlarynyň esasy çarçuwa girmeginiň öňüni almak üçin goşa palta dizaýny bolup, maşyn çarçuwasyndaky çalgy ýagynyň hyzmat ediş möhletini uzaldyp biler.
Mechanical Mehaniki geçiriş, esasan, dişli iki uzynlyk şahasyna geçirilýär.Esasy hereketlendirijiniň çykyşy hereketlendirijiniň iki gapdalyndan, şonuň üçin güýç geçirijisi deňagramlylykdyr.
Open Açyk görnüşli indeksleme enjamlary (10-njy týuret: hemme funksiýany has amatly etmek üçin 8-nji turret).Dişli kameranyň yzarlaýjysyny, nebit we howa basyş ölçeglerini indeksirlemek üçin IKO (CF20) agyr ýük göteriji rolikli rulon saýlaýarys, sanly geçirijiler ulanylýar (Japan Panasonic).
❋ Eplenýän ganatlar 、 egrelmek esasy stoluň üstünde sazlanýar, iş has aňsat we wagt tygşytlamak üçin esasy çarçuwanyň içinde düzediş gerek däl.
❋ Elektrik dolandyryş kabineti: machinehli enjam PLC tarapyndan dolandyrylýar, Japanaponiýanyň “Mitsubishi” ýokary derejeli önümini saýlaýarys.Motorhli hereketlendirijiler ýygylyk inwertorlary tarapyndan garaşsyz dolandyrylýar, bular kagyz häsiýetiniň giň diapazonyny uýgunlaşdyryp bilerler, bu esasanam aşaky emele geliş we aýlaw prosesinde peýdalydyr.
Low Kagyz pes derejeli ýa-da kagyz ýitirilen we kagyz dykylan, aşaky kagyz ýitirilen we ş.m., bu näsazlyklaryň hemmesi sensor paneli duýduryş penjiresinde takyk görkeziler, bu enjamy dolandyrmak aňsat we ýönekeý.

Huan Çiang topary Hytaýda onlarça ýyl bäri ýokary hilli kagyz käse maşynlary öndürmek bilen meşgullanýar.Toplanan tehnologiýalarymyz we tejribämiz, bäsdeşlige ukyply bahalarda maşynlaryň durnuklylygyny we netijeliligini kepillendirýär.

Satuwdan soň hyzmat

HQ pelsepesi, satuwdan soňky hyzmat biziň hödürleýän doly bukjamyzyň bir bölegi we satyn alnandan soň dowam edýän gatnaşyklaryň bir bölegi bolmaly.Satuwdan soňky hyzmatlar ökde hünärli işgärler topary tarapyndan üpjün edilýär.

Customer ýerinde (müşderiniň desgalarynda) gurnamak we işe girizmek hyzmatlaryny ýerine ýetiriň;
Break Bölünmegi goldamak goldawyny teklip ediň;
Part Bölekleýin kesgitleýiş / bölek satyn almak.
Produc Önümçiligi we önümçiligiň hilini maslahat bermek

Şu gün habarlaşyň we kompaniýanyňyzyň HQ Machinery-dan nähili peýdalanyp biljekdigini öwreniň.

wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň