FCM200 tegelek konteýner emele getiriji maşyn

Gysga düşündiriş:

FCM200 durnukly önümçilik tizligi 50-80pc / min bolan tegelek däl kagyz gaplary öndürmek üçin niýetlenendir.Görnüşi gönüburçly, inedördül, ýumurtga, tegelek däl we ş.m. bolup biler.

Häzirki wagtda iýmit gaplamak, çorba gaplary, salat tabaklary, gaplary, gönüburçly we inedördül şekilli gaplary diňe gündogar iýmitleri üçin däl, eýsem salat, spagetti, makaron ýaly günbatar görnüşli iýmitler üçin has köp kagyz gaplamak üçin ulanylýar. , deňiz önümleri, towuk ganatlary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

beýany

FCM200 durnukly önümçilik tizligi 50-80pc / min bolan tegelek däl kagyz gaplary öndürmek üçin niýetlenendir.Görnüşi gönüburçly, inedördül, ýumurtga, tegelek däl we ş.m. bolup biler.

Häzirki wagtda iýmit gaplamak, çorba gaplary, salat tabaklary, gaplary, gönüburçly we inedördül şekilli gaplary diňe gündogar iýmitleri üçin däl, eýsem salat, spagetti, makaron ýaly günbatar görnüşli iýmitler üçin has köp kagyz gaplamak üçin ulanylýar. , deňiz önümleri, towuk ganatlary we ş.m.Esasanam häzirki wagtda gaty meşhur gönüburçly gaplar üçin, gaýtadan dikeldilip bilinýän, gaýtadan işlenip bilinýän we tapawutly görnüşi sebäpli.Adaty adaty tegelek şekilli gaplar bilen deňeşdirilende gönüburçly şekilli gaplar ammarlary we transport çykdajylaryny tygşytlap biler.Gönüburçly käsäni emele getirýän maşyn, bäsdeşleriň köpüsinden daşlaşyp biler.

Kagyz boş üýşmeleňden, kagyz rulondan aşaky zarba urmak, gyzgyn howa gyzdyryjy we gapdal möhürlemek üçin ultrases ulgamy bilen işleýär.

Maşynyň spesifikasiýasy

Spesifikasiýa FCM200
Kagyz gapynyň ululygy Iň uzynlygy 90-175mm
Iň giňligi 80-125mm
Jemi beýikligi 45-137mm
Önümçilik tizligi 50-80 sany / min
Gapdal möhürleme usuly Gyzgyn howany gyzdyrmak we ultrases
Aşakdaky möhürleme usuly Yssy howany gyzdyrmak
Bahalandyrylan güýç 25 KW
Howanyň sarp edilişi (6kg / cm2-de) 0,4 m³ / min
Umumy ölçeg L2,820mm x W1,450mm x H1,850mm
Maşynyň arassa agramy 4800 kg

Taýýar önüm aralygy

★ Iň uzynlygy: 90 - 175mm
★ Iň giňligi: 80 - 125mm
★ Jemi beýikligi: 45-135mm
Request Isleg boýunça beýleki ululyklar

Elýeterli kagyz

PEeke PE / PLA, goşa PE / PLA, PE / Alýumin ýa-da suw esasly biodegrirlenip bilinýän materiallar bilen örtülen kagyz tagtasy

Bäsdeşlik artykmaçlygy

GEÇIŞ:
Mechanical Mehaniki geçiriş, esasan, dişli iki uzynlyk şahasyna geçirilýär.Gurluşy ýönekeý we täsirli bolup, abatlamagy we tehniki hyzmaty has amatly we wagt tygşytlaýar.Esasy hereketlendirijiniň çykyşy hereketlendirijiniň iki gapdalyndan, şonuň üçin güýç geçirijisi deňagramlylykdyr.
Open Açyk görnüşli indeksleme enjamlary (10-njy týuret: hemme funksiýany has amatly etmek üçin 8-nji turret).Dişli kameranyň yzarlaýjysyny, nebit we howa basyş ölçeglerini indeksirlemek üçin IKO (CF20) agyr ýük göteriji rolikli rulon saýlaýarys, sanly geçirijiler ulanylýar (Japan Panasonic).

YNSAN DIZAYN GURAMASY
❋ Öňki iýmit stoly, kagyz tozanynyň esasy çarçuwa girmeginiň öňüni alyp bilýän, maşyn çarçuwasynyň içindäki dişli ýagyň hyzmat möhletini uzaldyp bilýän goşa palta dizaýnydyr.
❋ Eplenýän ganatlar ing pyçakly tigir we gyrasy aýlaw stansiýalary esasy stoluň üstünde sazlanýar, esasy çarçuwanyň içinde düzediş gerek däl.

ELEKTRIK GÖRNÜŞ
Ric Elektrik dolandyryş şkafy: machinehli enjam PLC tarapyndan dolandyrylýar, “Mitsubishi” ýokary derejeli önümi saýlaýarys.Motorhli hereketlendirijiler ýygylyk inwertorlary tarapyndan garaşsyz dolandyrylýar, bular kagyz häsiýetiniň giň görnüşini uýgunlaşdyryp bilerler we has gowy aýlaw we aşaky bezeg effektini alyp bilerler.
Aters Gyzdyryjylar, Şweýsariýada öndürilen, belli we ygtybarly marka bolan “Leister” -i, gapdal tikiş goşundylary üçin ultrases sesini ulanýarlar.
Paper Kagyz boş ýa-da kagyz ýetmezçiligi we kagyz dykylmagy we ş.m., bu kemçilikleriň hemmesi sensor paneliniň duýduryş penjiresinde takyk görkeziler

Durnukly gaplamalarda innowasiýa we gözleg biziň üçin iň möhüm meseledir.HQ topary talaplaryňyza laýyk gelmek bilen birlikde täze bazary döretmäge kömek eder.Maksatlarymyzyň biri adaty, täzelenip bolmaýan ýa-da gaýtadan ulanylmaýan gaplamalary çalyşmagyň alternatiwalaryny döretmekdir.

Bu maksada ýetmek üçin, täze önümleri öndürmekde biziň bilen bilelikde işlemek mümkinçiligini hem hödürleýäris;beýni hüjüminden çyzgylara we nusga önümçiliginden başlap durmuşa geçirilýänçä.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň