CM200 kagyz jamy emele getirýän maşyn

Gysga düşündiriş:

CM200 kagyz jamy emele getirýän maşyn, durnukly önümçilik tizligi 80-120pcs / min bolan kagyz tabaklary öndürmek üçin niýetlenendir.Kagyz boş üýşmekden, kagyz rulondan aşaky zarba urmak, gyzgyn howa gyzdyryjy we gapdal möhürlemek üçin ultrases ulgamy bilen işleýär.

Bu enjam konteýnerleri, salat gaplaryny, orta ululykdaky doňdurma gaplaryny, sarp edilýän iýmit iýmit paketini we ş.m. almak üçin kagyz tabaklary öndürmek üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň spesifikasiýasy

Spesifikasiýa CM200
Önümçiligiň kagyz käsesi 16oz ~ 46oz
Önümçilik tizligi 80-120 sany / min
Gapdal möhürleme usuly Gyzgyn howany gyzdyrmak we ultrases
Aşakdaky möhürleme usuly Yssy howany gyzdyrmak
Bahalandyrylan güýç 25 KW
Howanyň sarp edilişi (6kg / cm2-de) 0,4 m³ / min
Umumy ölçeg L2,820mm x W1,450mm x H1,850mm
Maşynyň arassa agramy 4800 kg

Taýýar önüm aralygy

★ Iň ýokary diametri: 95 - 150mm
★ Aşakdaky diametri: 75 - 125mm
★ Jemi beýikligi: 40-135mm
Request Isleg boýunça beýleki ululyklar

Elýeterli kagyz

PEeke PE / PLA, goşa PE / PLA, PE / Alýumin ýa-da biodegrirlenip bilinýän suw esasly barýer örtülen kagyz tagtasy

Bäsdeşlik artykmaçlygy

GEÇIRMEK DIZAYNY
Mechanical Mehaniki geçiriş, esasan, dişli iki uzynlyk şahasyna geçirilýär.Gurluşy ýönekeýlik we täsirli, abatlamak we abatlamak üçin ýeterlik ýer goýýar.Esasy hereketlendirijiniň çykyşy hereketlendirijiniň iki gapdalyndan, şonuň üçin güýç geçirijisi deňagramlylykdyr.
Open Açyk görnüşli indeksleme enjamlary (10-njy týuret: hemme funksiýany has amatly etmek üçin 8-nji turret).Dişli kameranyň yzarlaýjysyny, nebit we howa basyş ölçeglerini indeksirlemek üçin IKO agyr ýük göteriji rolikli rulon saýlaýarys, sanly geçirijiler ulanylýar (Japan Panasonic).
Mission Geçiriş CAM we dişli ulanmagy aňladýar.

YNSAN MASHINA GURAMASY DIZAYNY
Feed Iýmit stoly, kagyz tozanynyň esasy ramka girmeginiň öňüni almak üçin goşa palta dizaýny bolup, enjamyň çarçuwasyndaky dişli ýagyň hyzmat möhletini uzaldyp biler.
8 8 iş stansiýasy bilen enjamlaşdyrylan ikinji týuret.Şeýlelik bilen üçünji aýlaw aýlaw stansiýasy (galyň kagyzdan has gowy rulon üçin) ýa-da egriji stansiýa ýaly goşmaça funksiýalar amala aşyrylyp bilner.
Old Eplenýän ganatlar 、 pyçakly tigirler we aýlawly stansiýalar esasy stoluň üstünde sazlanýar, işiň has aňsat we wagt tygşytlamagy üçin esasy çarçuwanyň içinde düzediş gerek däl.

ELEKTRIK KOMPONETLERI CON GÖRNÜŞI
Ric Elektrik dolandyryş kabineti: Bütin enjamy “Mitsubishi” ýokary derejeli PLC dolandyrýar.Aýry ýygylyk inwertorlary bilen dolandyrylýan ähli hereketlendirijiler.Aýlawly rulon / aşaky pyçak / aşaky egriji hereketlendirijiler hemmesini aýratyn sazlap bolýar, bu bolsa enjamy has giň kagyz şertlerine uýgunlaşdyrýar we aýlawyň has gowy ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.
Aters Gyzdyryjylar, Şweýsariýada öndürilen “Leister” -i, gapdal tikiş goşundylary üçin ultrases sesini ulanýarlar.
Low Kagyz pes derejeli ýa-da kagyz ýitirilen we kagyz dykylmagy we ş.m., bu näsazlyklaryň hemmesi sensor paneliniň duýduryş penjiresinde takyk görkeziler.

HQ enjamlary

HQ Machinery, hil, ygtybarly enjamlar we hyzmatlar, şeýle hem innowasiýa çözgütleri bilen üpjün etmek üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edýän gaplaýyş çözgütleri kompaniýasydyr.

Kompaniýa hökmünde müşderilerimiz bilen gatnaşygymyza we bahany yzygiderli ýetirmek ukybymyza buýsanýarys.Müşderilerimize müşderi hökmünde däl-de, hyzmatdaş hökmünde has köp garamagy makul bilýäris.Olaryň üstünlikleri biziň üçin özümiz ýaly möhümdir.Müşderilerimiziň ösmegine kömek etmek biziň jogapkärçiligimizdir.

Müşderilerimiz tarapyndan innowasiýa we müşderä gönükdirilen hökmünde tanalýarys.Hyzmatdaşlygymyzy üstünlikli amala aşyrmagy doly üpjün edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň