HCM100 konteýner emele getirýän maşyny alýar

Gysga düşündiriş:

HCM100 ýeke PE / PLA, goşa PE / PLA ýa-da örtülen beýleki biodegrirlenip bilinýän materiallary öndürmek üçin niýetlenendir, durnukly önümçilik tizligi 90-120pcs / min.Konteýnerleri iýmit paketinde nahar, spagetti, towuk ganaty, kebap… we ş.m. ulanyp bolýar.Kagyz boş üýşmekden, kagyz rulondan aşaky zarba urmak, gyzgyn howa gyzdyryjy we gapdal möhürlemek üçin ultrases ulgamy bilen işleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň spesifikasiýasy

Spesifikasiýa HCM100
Önümçiligiň kagyz käsesi 5oz ~ 44oz
Önümçilik tizligi 90-120 sany / min
Gapdal möhürleme usuly Gyzgyn howany gyzdyrmak we ultrases
Aşakdaky möhürleme usuly Yssy howany gyzdyrmak
Bahalandyrylan güýç 21 KW
Howanyň sarp edilişi (6kg / cm2-de) 0,4 m³ / min
Umumy ölçeg L3,020mm x W1,300mm x H1,850mm
Maşynyň arassa agramy 4500 kg

Taýýar önüm aralygy

★ Iň ýokary diametri: 70 - 115mm
★ Aşakdaky diametri: 50 - 75mm
★ Jemi beýikligi: 75-180mm
Request Isleg boýunça beýleki ululyklar

size

Elýeterli kagyz

PEeke PE / PLA, goşa PE / PLA, PE / Alýumin ýa-da suw esasly biodegrirlenip bilinýän materiallar bilen örtülen kagyz tagtasy

Bäsdeşlik artykmaçlygy

Feed Iýmit stoly kagyz tozanynyň esasy çarçuwa girmeginiň öňüni almak üçin goşa palta dizaýnydyr.Stol tehniki taýdan hyzmat etmek üçin has amatly giňlik bilen bezelendir.
Mechanical Mehaniki geçiriş, esasan, dişli iki uzynlyk şahasyna geçirilýär.Esasy hereketlendirijiniň çykyşy hereketlendirijiniň iki gapdalyndan, şonuň üçin güýç geçirijisi deňagramlylykdyr.
❋ Geçiriş gurluşy ýönekeý we täsirli, abatlamak we abatlamak üçin ýeterlik ýer goýýar.
Open Açyk görnüşli indeksleme enjamlary (10-njy týuret: hemme funksiýany has amatly etmek üçin 8-nji turret).Dişli kameranyň yzarlaýjysyny, nebit we howa basyş ölçeglerini indeksirlemek üçin IKO (CF20) agyr ýük göteriji rolikli rulon saýlaýarys, sanly geçirijiler ulanylýar (Japan Panasonic).
Old Eplenýän ganatlar 、 pyçakly tigirler we aýlawly stansiýalar esasy stoluň üstünde sazlanýar, işiň has aňsat we wagt tygşytlamagy üçin esasy çarçuwanyň içinde düzediş gerek däl.
❋ Elektrik dolandyryş kabineti: machinehli enjam PLC tarapyndan dolandyrylýar, Japanaponiýanyň “Mitsubishi” ýokary derejeli önümini saýlaýarys.Motorhli hereketlendirijiler ýygylyk inwertorlary tarapyndan garaşsyz dolandyrylýar, bular kagyz häsiýetiniň has giň diapazonyny uýgunlaşdyryp bilerler.
Aters Gyzdyryjylar Şweýsariýada öndürilen meşhur marka bolan “Leister” -i, gapdal tikiş goşundylary üçin ultrases sesini ulanýarlar.
Low Kagyz pes derejeli ýa-da kagyz ýitirilen we kagyz dykylmagy we ş.m., bu näsazlyklaryň hemmesi sensor paneliniň duýduryş penjiresinde takyk görkeziler.
Finished Konteýnerleri gutarmak üçin awtomatik ýygnamak

Huan Çiang topary, onlarça ýyl bäri Hytaýda ýokary hilli tegelek we tegelek däl kagyz käse enjamlaryny öndürmek bilen meşgullanýar.Toplanan tehnologiýalarymyz we tejribämiz, bäsdeşlige ukyply bahalarda maşynlaryň durnuklylygyny we netijeliligini kepillendirýär.

Şu wagta çenli “Starbucks”, “Quaker”, “Kraft”, “Mcdonlad's”, “Indomie”, “KFC”, Uni-prezident, Baskin Robbins we ş.m. ýaly marka atlaryny üpjün etmek üçin maşynlarymyz dünýädäki müşderiler tarapyndan giňden ulanylýar.
Şu gün habarlaşyň we kompaniýanyňyzyň HQ hyzmatlaryndan nähili peýdalanyp biljekdigini öwreniň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň